• Събиране и транспортиране на разделно събрани отпадъци от опаковки от общини, фирми, административни, търговски и други организации.
ТЕЛ: +359 (02) 434 17 28
ФАКС: +359 (02) 434 17 25
EMAIL: ecorecycle@ecorecycle-bg.com
 

Ние сме специализирана фирма в областта на сметосъбиране и сметоизвозване на неопасни битови и разделно събрани отпадъци, биоразградими, хранителни отпадъци, транспортиране на строителни и едрогабаритни отпадъци, зимно почистване и поддържане на обществени улични платна и прилежащи площи на производствени, търговски и административни сгради на юридически лица. Изпълнявайки своята дейност ние обслужваме над 400 обекта.

ВАЖНО:

От 01.10.2014 г. започва кампанията за сметоизвозване на битови отпадъци за 2015 г. с цел намаляне на такса смет. Срокът за сключване на новите договори е 01.10.2014-30.11.2014 г. Ние се ангажираме с подаването на документите в Общината.

От 01.01.2013 г. влезе в сила задължението на всички ползватели на търговски, производстени, стопански и административни обекти да събират разделно своите отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло и метал, съгл. Закона за управление на отпадъците.

Тези отпадъци следва да се предават на Организациите по оползотворяване или на фирми, притежаващи съответните разрешителни и регистрационни документи за тази дейност.

От 2014 е в сила Наредба за разделно събиране на биоотпадъци. Съгласно тази наредба, лицата които образуват биоотпадъци (хранителни от кухни и заведения) са длъжни да изградят система за тяхното разделно събиране и да ги предават, въз основа на сключен договор, на фирми, които притежават съответните разрешителни и регистрационни документи по Закона за управление на отпадъците.

Имуществената санкция за едноличен търговец или юридическо лице, което не е организирало разделното събиране на своите отпадъци и не ги е предало на съответните лица е в размер от 3000 да 10000 лв., а при повторно нарушение – от 6000 до 20000 лв.

Екорисайкъл ООД има издадени съответните разрешителни и регистрационни документи за извършване на горепосочените дейности.