ТЕЛ: +359 (02) 434 17 28
ФАКС: +359 (02) 434 17 25
EMAIL: ecorecycle@ecorecycle-bg.com
 
  • Събиране и транспортиране на разделно събрани отпадъци от опаковки(включително разделно събрани рециклируеми отпадъци от бита) от общини, търговски, производствени, административни обекти.

Работим в тясно сътрудничество с Екобулпак АД - организация по оползотворяване на отпадъци. От общо 24 района на територията на Столична община обслужваме контейнерите за разделно събиране на отпадъци от хартиени, пластмасови, метални и стъклени опаковки в 13 от тях. За разделното събиране на отпадъците в тези райони са разположени 1030 броя контейнери тип „бобър” с обем 0,66 м3 и 1,1 м3, 3900 броя контейнери тип „кофа” с обем 0,12 м3 и 0,24 м3, 375 броя контейнери тип „иглу” с обем 1,5 м3 за хартия и пластмаса, 1200 броя контейнери тип „иглу” с обем 1,1 м3 и 1,4 м3. Извън гр. София обслужваме 950 броя контейнери за стъклени отпадъци от опаковки в общините Костинброд, Габрово, Трявна, Севлиево, Свищов, Ловеч, Горна Оряховица, Благоевград, Гоце Делчев. Разполагаме с необходимите специализирани сметосъбиращи автомобили с различна вместимост и предназначение.

  • Сметоизвозване на неопасни смесени битови отпадъци от общини, търговски, производствени, административни обекти.

Фирмата притежава регистрационен документ No 12-РД-1217-00/29.05.2014 г. от Министерството на Околната среда и водите, Регионална инспекция по околната среда и водите – София, за извършване на дейностите по събиране и транспортиране на всякакъв вид отпадъци, с изключение на опасни и болнични отпадъци.

В този смисъл всички юридически лица могат да се възползват от възможността да сключат договор за сметоизвозване на неопасни смесени битови отпадъци по силата на т.нар.пряко договаряне. Предимството на прякото договаряне е, че те ще бъдат освободени от онази част от общата такса смет, която касае сметосъбирането и сметоизвозването на битовите отпадъци. По този начин те ще бъдат значително облекчени от дължимата такса смет. Необходимо е да се знае, че този вид договаряне между фирмите е валидно само за нежилищни имоти на предприятията(земя и/или сграда). То не касае физическите лица.

При сключване на договор Екорисайкъл ООД предоставя безвъзмездно съдове за временно ползване. В зависимост от броя на разположените контейнери или кратността на извозването им цената може да бъде договаряна.

  • Сметоизвозване на биоразградими (хранителни) отпадъци от кухни и заведения за обществено ползване.
  • Транспортиране на строителни отпадъци, генерирани от физически и юридически лица.
  • Зимно механизирано почистване и поддържане на уличните платна от сняг, чрез разпръскване на смеси.

Разполагаме с транспортна техника, оборудвана с гребла за почистване на сняг и устройства за разпръскване на смеси. Предлагаме и абонаментно обслужване на прилежащите територии на производствени и търговски обекти, чрез отдаване под наем на такава техника, при което тя ще бъде на тяхно разположение 24 часа/ 7 дни в седмицата. Желателно е тези договори да се сключват до 2 месеца преди започване на зимния сезон, за да се гарантира и запази необходимата техника. Обикновено за начало на зимния период е прието да се счита първо число на месец ноември, а за край – последната дата на месец март.