• Телефон: +359 (02) 434 17 28
  • ecorecycle@ecorecycle-bg.com

За нас

Научете повече за Екорисайкъл ООД

image

„Екорисайкъл“ ООД е специализирана фирма в областта на транспортирането на неопасни битови отпадъци, разделно събрани отпадъци от опаковки, биоразградими отпадъци, строителни и едрогабаритни отпадъци, както и в зимното почистване и поддържане на обществени улични платна и прилежащи площи на производствени, търговски и административни сгради на юридически лица. Изпълнявайки своята дейност ние обслужваме над 400 обекта.

Нашите услуги

Разделно събиране

Транспортиране на разделно събрани отпадъци от опаковки от общини, търговски, производствени, административни обекти.

Битови отпадъци

Транспортиране на неопасни смесени битови отпадъци от търговски, производствени, административни обекти.

Строителни отпадъци

Транспортиране на строителни отпадъци, генерирани от физически и юридически лица.

Зимно почистване

Зимно механизирано почистване и поддържане на уличните платна от сняг, чрез разпръскване на смеси.

ВАЖНО:
От 01.10. всяка година стартира кампанията по сключване на договори за сметоизвозване на битови отпадъци с цел намаляване на такса смет. Срокът е 01.10.-30.11., като ние се ангажираме с подаването на документите в Общината.
От 01.01.2013 г. влезе в сила задължението на всички ползватели на търговски, производствени, стопански и административни обекти да събират разделно своите отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло и метал, съгл. Закона за управление на отпадъците.
Тези отпадъци следва да се предават на Организациите по оползотворяване или на фирми, притежаващи съответните разрешителни и регистрационни документи за тази дейност.
От 2014 е в сила Наредба за разделно събиране на биоотпадъци. Съгласно тази наредба лицата които образуват биоотпадъци (хранителни от кухни и заведения) са длъжни да изградят система за тяхното разделно събиране и да ги предават, въз основа на сключен договор, на фирми, които притежават съответните разрешителни и регистрационни документи по Закона за управление на отпадъците.
Имуществената санкция за едноличен търговец или юридическо лице, което не е организирало разделното събиране на своите отпадъци и не ги е предало на съответните лица е в размер от 3000 да 10000 лв., а при повторно нарушение – от 6000 до 20000 лв.
Екорисайкъл ООД има издаден съответния регистрационен документ за извършване на горепосочените дейности. Дружеството притежава Удостоверение за администратор на лични данни.

Свържете се с нас