• Телефон: +359 (02) 434 17 28
  • ecorecycle@ecorecycle-bg.com

Дейности и услуги

Транспортиране на разделно събрани отпадъци от опаковки(включително разделно събрани рециклируеми отпадъци от бита) от общини, търговски, производствени, административни обекти.

Работим в тясно сътрудничество с „Екобулпак България“ АД, една от водещите организации по оползотворяване на отпадъци. От общо 24 района на територията на Столична община обслужваме контейнерите за разделно събиране на отпадъци от хартиени, пластмасови, метални и стъклени опаковки в 14 от тях. За разделното събиране на отпадъците в тези райони са разположени 500 броя контейнери тип „ракла” с обем 1,1 м3, 4000 броя контейнери тип „кофа” с обем 0,12 м3 и 0,24 м3, 1700 броя жълти контейнери тип „иглу” с обем 1,7 м3, 1500 броя зелени контейнери тип „иглу” с обем 1,1 м3, 1,4 м3 и 1,7 м3. Извън гр. София обслужваме още 1100 броя контейнери за хартиени, пластмасови и метални отпадъци и 550 броя контейнери за стъклени отпадъци от опаковки в общините Божурище, Костинброд, Габрово, Трявна, Ловеч, Угърчин, Разград.

Транспортиране на неопасни смесени битови отпадъци от търговски, производствени, административни обекти.

От 2009 г. фирмата се специализира в извозването на битови отпадъци от юридически лица, които могат да се възползват от възможността да намалят своята такса смет като сключат договор с нас по силата на т. нар. пряко договаряне. Предимството на това договаряне е, че те ще бъдат освободени от онази част от общата такса смет, която касае сметосъбирането и сметоизвозването на битовите отпадъци. Необходимо е да се знае, че този вид договаряне между фирмите е валидно само за нежилищни имоти на предприятията(земя и/или сграда). То не касае физическите лица. Ние сме една от фирмите с най-голям брой сключени договори с клиенти за транспортиране на техните отпадъци.

Транспортиране на строителни отпадъци, генерирани от физически и юридически лица.

Нашите сметосъбиращи автомобили са с различна вместимост от 2 м3 до 20 м3. Съдовете за събиране на отпадъци варират от 0,12 м3 до 36 м3.

Зимно механизирано почистване и поддържане на уличните платна от сняг, чрез разпръскване на смеси.

Разполагаме със специализирана техника, оборудвана с гребла за почистване на сняг и устройства за разпръскване на смеси. Предлагаме и абонаментно обслужване на прилежащите територии на производствени и търговски обекти, чрез отдаване под наем на такава техника, при което тя ще бъде на тяхно разположение 24 часа/ 7 дни в седмицата. Желателно е тези договори да се сключват до 2 месеца преди започване на зимния сезон, за да се гарантира и запази необходимата техника. Обикновено за начало на зимния период е прието да се счита първо число на месец ноември, а за край – последната дата на месец март.

ЦЕНИ

Възнагражденията, платими от нашите клиенти за предлаганите от нас услуги са строго индивидуални и се определят от броя, вида и обема на заявените за обслужване контейнери, кратността на тяхното извозване, адресът, от който ще се транспортират и мястото, до което ще се извозят отпадъците за последващото им третиране. Взема се под внимание и наличието на съответните такси и отчисления в някои от площадките за третиране или депониране на отпадъците.

Клиентите ни могат да бъдат сигурни, че дружеството ще транспортира отпадъците им в законоустановените за целта места, с които имаме сключени договори. Битовите отпадъци се извозват до Общинското предприятие СПТО в местност Садината, разделно събраните отпадъци от опаковки до завода на Екобулпак България АД, биоразградимите отпадъци до площадката на СПТО в Хан Богров, строителните отпадъци до депо „Враждебна“.
Работим 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Стремим се да предоставяме качествено обслужване на своите клиенти, като спазваме всички правила по управление на отпадъците.

Свържете се с нас