• Телефон: +359 (02) 434 17 28
  • ecorecycle@ecorecycle-bg.com

Дейности и услуги

Транспортиране на разделно събрани отпадъци от опаковки (включително разделно събрани рециклируеми отпадъци от бита) от общини, търговски, производствени, административни обекти

Работим в тясно сътрудничество с „Екобулпак България“ АД, една от водещите организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки. От общо 24-те района на територията на Столична община обслужваме контейнерите за разделно събиране на отпадъци от хартиени, пластмасови, метални и стъклени опаковки в 14 от тях. За разделното събиране на отпадъците в тези райони са разположени 150 броя контейнери тип „ракла” с обем 1,1 куб. м., 4000 броя контейнери тип „кофа” с обем 0,12 куб. м.  и 0,24 куб. м., 1600 броя жълти контейнери тип „иглу” с обем 1,7 куб. м., 1600 броя зелени контейнери тип „иглу” с обем 1,4 куб. м. Извън гр. София обслужваме както контейнери за хартиени, пластмасови и метални отпадъци, така и контейнери за стъклени отпадъци от опаковки в общините Божурище, Костинброд и Разград.

Транспортиране на неопасни смесени битови отпадъци от търговски, производствени, административни обекти

От 2009 г. фирмата се специализира в извозването на битови отпадъци от юридически лица, които искат да се възползват от възможността да намалят своята такса смет като сключат договор с нас по силата на т. нар. пряко договаряне. Предимството на това договаряне е, че фирмите ще бъдат освободени от онази част от общата такса смет, която касае сметосъбирането и сметоизвозването на битовите отпадъци. Необходимо е да се знае, че този вид договаряне е валидно само за нежилищни имоти на предприятията (земя и/или сграда). То не касае физическите лица. Ние сме една от фирмите с най-голям брой сключени договори с клиенти за транспортиране на техните отпадъци.

Транспортиране на строителни отпадъци, генерирани от физически и юридически лица

Нашите сметосъбиращи автомобили са с различна вместимост от 2 куб. м. до 20 куб. м. Съдовете за събиране на отпадъци варират от 0,12 куб. м. до 36 куб. м.

Зимно механизирано почистване и поддържане на уличните платна от сняг, чрез разпръскване на смеси

Разполагаме със специализирана техника, оборудвана с гребла за почистване на сняг и устройства за разпръскване на смеси. Предлагаме и абонаментно обслужване на прилежащите територии на производствени и търговски обекти, чрез отдаване под наем на такава техника, при което тя ще бъде на тяхно разположение 24 часа/ 7 дни в седмицата. Желателно е тези договори да се сключват до 2 месеца преди започване на зимния сезон, за да се гарантира и запази необходимата техника. Обикновено за начало на зимния период е прието да се счита първо число на месец ноември, а за край – последната дата на месец март.

ЦЕНИ

Възнагражденията, платими от нашите клиенти за предлаганите от нас услуги са индивидуални и се определят от броя, вида и обема на заявените за обслужване контейнери, кратността на тяхното извозване, адреса, от който ще се транспортират и мястото, до което ще се извозят отпадъците за последващото им третиране. Взема се под внимание и наличието на съответните такси и отчисления в някои от площадките за третиране или депониране на отпадъците.

Клиентите ни могат да бъдат сигурни, че ще транспортираме отпадъците им в законоустановените за целта места, с които имаме сключени договори. Битовите отпадъци се извозват до Общинското предприятие СПТО в местност Садината, разделно събраните отпадъци от опаковки до завода на Екобулпак АД, биоразградимите отпадъци до площадката на СПТО в Хан Богров, строителните отпадъци до депо „Враждебна“.
Работим 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Стремим се да предоставяме бързо и качествено обслужване на нашите клиенти, като спазваме всички правила по управление на отпадъците.

Свържете се с нас